Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre ubytovanie vo Wili Tatry, Wili Hunter a Wili Royal

1. Zmluvné strany

Dodávateľ: WILI HOLDING a. s.

Odberateľ: Objednávateľ služieb

2. Rezervácia služieb

2.1. Rezerváciu môže urobiť objednávateľ vo vlastnom mene, alebo v prospech tretej osoby.

2.2. Rezerváciu potvrdzuje odberateľovi (hosťovi) dodávateľ po obdržaní objednávky hosťa formou:

2.3. Objednávka musí obsahovať:

2.4. Objednávku je hotel povinný spracovať do 24 hodín potvrdením rezervácie alebo zamietnutím.

2.5. Na základe objednávky hotel vystaví potvrdenie rezervácie, ktorým hosťovi potvrdí rozsah služieb písomnou formou alebo elektronicky.

3. Ceny a platobné podmienky

3.1. Dodávateľ poskytuje odberateľovi (hosťovi) ceny na základe aktuálne platných cenníkov.

3.2. Cena uvedená v potvrdení rezervácie je záväzná.

3.3. Nárok na zníženie ceny nevzniká klientovi v prípade, ak bola akciová cena ubytovania zverejnená po potvrdení rezervácie.

3.4. Zľavy a akcie nie je možné kombinovať a kumulovať.

3.5. V deň odchodu je hosť povinný doplatiť všetky služby a ubytovanie v hotovosti, kreditnou kartou alebo platobnou kartou.

3.6. Zálohová platba:

Dodávateľ ma právo žiadať od hosťa zálohovú platbu vo výške 50% z ceny objednaných služieb so splatnosťou 7 dní od potvrdenia rezervácie. Rezervácia sa stáva záväznou v momente, keď je uhradená zálohová platba.

3.8. Zálohovú platbu možno zrealizovať v hotovosti, na faktúru alebo platobnou kartou formou on-line rezervácie cez CardPay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky. Objednávateľ môže zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club. Použiť môže uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou.)

3.9. Zrušenie rezervácie a storno podmienky

Dodávateľ je oprávnený požadovať storno poplatky v prípade, že hosť svoju rezerváciu zruší písomne, telefonický alebo elektronicky v nasledovných lehotách:

4. Poskytované služby

4.1. Malé domáce zvieratá je možné ubytovať po predchádzajúcom súhlase dodávateľa. Hosť nesie zodpovednosť za všetky škody spôsobené zvieraťom počas pobytu. Nie je povolené nechať zviera bez dozoru samostatne v izbe. Hosť je povinný rešpektovať pokyny pre pobyt so psom.

4.2. Dodávateľ je oprávnený žiadať od hosťa požadovanú peňažnú náhradu za výdavky súvisiace s jeho ošetrením.

4.3. Hosť nesie zodpovednosť za všetky ním spôsobené škody počas pobytu. V prípade, že škodu spôsobilo dieťa, zodpovednosť nesie jeho zákonný zástupca.

4.4. V prípade, že hosť neuhradí záverečný účet, dodávateľ je oprávnený zadržať všetky veci, ktoré hosť vniesol do ubytovacieho zariadenia.

4.5. Dodávateľ je oprávnený ukončiť a odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou a bez nároku hosťa na vrátenie peňazí, ak:

4.6. V prípade sťažností je hosť túto skutočnosť povinný oznámiť okamžite a bezodkladne. Ináč k nej bude pristupované ako k bezpredmetnej.

4.7. Dodávateľ je oprávnený skontrolovať izbu hosťa počas jeho pobytu a zabezpečiť upratanie izby podľa hygienických predpisov.

4.8. Ak dodávateľ zistí po odchode hosťa poškodenie inventáru, nenahlásenie konzumácie alebo odcudzenie, je dodávateľ oprávnený doúčtovať tieto pohľadávky po oznámení hosťovi z jeho kreditnej karty, alebo vystavením a zaslaním účtu na adresu hosťa.

5. Ochrana osobných údajov

5.1. Odberateľ v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov prehlasuje, že bol oboznámený správami a povinnosťami týkajúcimi sa získavania a spracovávania osobných údajov podľa tohto zákona. Zároveň udeľuje dodávateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v objednávke za účelom zabezpečenia a poskytnutia objednaných služieb a pre plnenie povinností uložených zákonom, a to na dobu potrebnú k zabezpečeniu práv a povinností, ktoré vyplývajú z obchodných vzťahov medzi odberateľom a dodávateľom. Odberateľ udeľuje súhlas so získavaním a spracovaním predmetných osobných údajov aj pre potreby marketingových aktivít dodávateľa, najmä pre účasť vo vernostných a podobných programoch dodávateľa, a to po dobu, počas ktorej sú tieto aktivity uskutočňované. Odvolanie tohto súhlasu je možné po predchádzajúcej dohode oboch zmluvných strán, prípadne na základe písomnej žiadosti odberateľa doručenej dodávateľovi.

Platnosť od 01.01.2014

V Púchove, dňa 01.01.2014

Sledujte nás aj na

Novinky e-mailom

Zadajte svoj e-mail a budeme vám občas zasielať informácie o výhodných ponukách, novinkách a zaujímavostiach.