Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre ubytovanie v apartmánoch WILI TATRY a v chatách WILI HUNTER

1. Zmluvné strany

Dodávateľ: WILI SLOVAKIA, s. r. o. (ubytovateľ)

Odberateľ: Objednávateľ služieb (ubytovaný)

2. Rezervácia služieb

2.1. Rezerváciu môže urobiť objednávateľ vo vlastnom mene, alebo v prospech tretej osoby, a to buď telefonicky, emailom alebo písomne.

2.2. Rezerváciu potvrdzuje odberateľovi (hosťovi) dodávateľ po obdržaní objednávky hosťom formou:

• telefonickou• písomnou
• elektronickou

2.3. Objednávka musí obsahovať:

• meno a priezvisko hosťa
• termín pobytu
• kontaktné údaje: telefónne číslo, email kontakt• spôsob úhrady za služby
• počet objednaných hostí

2.4. Objednávku je ubytovateľ povinný spracovať do 24 hodín potvrdením rezervácie alebo zamietnutím.

2.5. Na základe objednávky hotel vystaví potvrdenie rezervácie, ktorým hosťovi potvrdí rozsah služieb písomnou formou, elektronicky alebo telefonicky.

3. Ceny a platobné podmienky

3.1. Dodávateľ poskytuje odberateľovi (hosťovi) ceny na základe aktuálne platných cenníkov.

3.2. Cena uvedená v potvrdení rezervácie je záväzná.

3.3. Nárok na zníženie ceny nevzniká klientovi v prípade, ak bola akciová cena ubytovania zverejnená po potvrdení rezervácie.

3.4. Zľavy a akcie nie je možné kombinovať a kumulovať.
3.5. V deň odchodu je odberateľ (hosť) povinný doplatiť všetky služby a ubytovanie v hotovosti, kreditnou kartou alebo platobnou kartou.

3.6. Zálohová platba: Dodávateľ ma právo žiadať od hosťa zálohovú platbu vo výške 50% z ceny objednaných služieb, a to 30 a menej dní pred nástupom na pobyt. Rezervácia sa stáva záväznou v momente, keď je uhradená zálohová platba.

3.7. Zálohovú platbu možno zrealizovať v hotovosti, na faktúru alebo platobnou kartou formou on-line rezervácie cez CardPay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky. Objednávateľ môže zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club. Použiť môže uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou.)

3.8. Zrušenie rezervácie a storno podmienky

Dodávateľ je oprávnený požadovať storno poplatky v prípade, že hosť svoju rezerváciu zruší písomne, telefonicky alebo elektronicky v nasledovných lehotách:

od 30 do 59 dní pred dohodnutým termínom 10 % z celkovej sumy stornovaných ubytovacích služieb,

od 15 do 29 dní pred dohodnutým termínom 50 % z celkovej sumy stornovaných ubytovacích služieb,

od 7 do 14 dní pred dohodnutým termínom 70 % z celkovej sumy stornovaných ubytovacích služieb,

od 1 do 6 dní pred dohodnutým termínom 90 % z celkovej sumy stornovaných ubytovacích služieb,

v deň nástupu 100% z celkovej sumy stornovaných ubytovacích služieb,
pri predčasnom odchode z pobytu dodávateľ účtuje 100% z potvrdeného zostávajúceho pobytu, na vianočné, silvestrovské a veľkonočné pobyty sa vzťahuje 100% storno z rezervácií zrušených 21 dní a menej pred potvrdeným nástupom na pobyt.

4. Poskytované služby

4.1. Malé domáce zvieratá je možné ubytovať po predchádzajúcom súhlase dodávateľa. Hosť nesie zodpovednosť za všetky škody spôsobené zvieraťom počas pobytu. Nie je povolené nechať zviera bez dozoru samostatne v izbe. Hosť je povinný rešpektovať pokyny pre pobyt so psom.

4.2. Dodávateľ je oprávnený žiadať od hosťa požadovanú peňažnú náhradu za výdavky súvisiace s jeho ošetrením.

4.3. Hosť nesie zodpovednosť za všetky ním spôsobené škody počas pobytu. V prípade, žeškodu spôsobilo dieťa, zodpovednosť nesie jeho zákonný zástupca.

4.4. V prípade, že hosť neuhradí záverečný účet, dodávateľ je oprávnený zadržať všetky veci, ktoré hosť vniesol do ubytovacieho zariadenia.

4.5. Dodávateľ je oprávnený ukončiť a odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou a bez nároku hosťa na vrátenie peňazí, ak:

• hosť úmyselne, alebo nedbanlivosťou poškodzuje majetok dodávateľa, správa sa v rozpore so zásadami slušného spoločenského správania a morálkou,

• obťažuje svojim správaním ostatných hostí,
• zdravotný stav hosťa ohrozuje zdravie ostatných hostí a personálu

• z dôvodu vyššej moci.

4.6. V prípade sťažností je hosť túto skutočnosť povinný oznámiť okamžite a bezodkladne. Ináč k nej bude pristupované ako k bezpredmetnej.

4.7. Dodávateľ je oprávnený skontrolovať izbu hosťa počas jeho pobytu a zabezpečiťupratanie izby podľa hygienických predpisov.

4.8. Ak dodávateľ zistí po odchode hosťa poškodenie inventáru, nenahlásenie konzumácie alebo odcudzenie, je dodávateľ oprávnený doúčtovať tieto pohľadávky po oznámení hosťovi z jeho kreditnej karty, alebo vystavením a zaslaním účtu na adresu hosťa.

5. Ochrana osobných údajov

5.1. Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov objednávateľov služieb, ubytovaných, hostí (ďalej jednotlivo len „Dotknutá osoba"), ktoré vykonáva vyššie uvedený Dodávateľ. Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon"), v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie").

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Dodávateľ spracuje za účelom vybavovania objednávok a plnenia povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzavretej medzi Dotknutou osobou a Objednávateľom, sú: meno a priezvisko, emailová adresa a telefónne číslo Dotknutej osoby.

Právnym základom spracovania týchto údajov je plnenie práv a povinností vyplývajúcich z vyššie uvedenej zmluvy, ktorú by inak nebolo možné uzavrieť.
Osobné údaje budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených povinností dodávateľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä z občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona o archívoch a registratúrach, zákona o účtovníctve a zákona o DPH, tj. minimálne po dobu 10 rokov.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverená spoločnosť Blueweb s.r.o., IČO: 46219765, so sídlom Štefánikova 13, 010 01 Žilina, emailový kontakt: obchod@blueweb.sk, tel.: 0908 164 185, ktorá Dodávateľovi poskytuje eshopové riešenia spojené so zaistením riadnej prevádzky internetového obchodu (ďalej len „Sprostredkovateľ").

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Dodávateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa a poskytovateľov prepravných služieb v súvislosti s doručením objednaného tovaru.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Dodávateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľboli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť Dotknutej osoby, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Dodávateľ a/alebo Sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Služby ponúkané v internetovom obchode nie sú určené pre návštevníkov mladších ako 18 rokov.

WILI SLOVAKIA, s. r. o. Streženická cesta 1025 Púchov 020 01 Slovakia, EU

rezervacie@wilislovakia.sk www.wilislovakia.sk


Sledujte nás aj na